ALGEMENE VOORWAARDEN van Oledmirrortv BV Gaspeldoorn 24, 3984 AX, Odijk, Nederland.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  81474091                                                                                                                              


 

 

Artikel 1: Definities

1.1.      In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Oledmirrortv BV: De gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Koper:   De wederpartij van Oledmirrortv BV, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of particulier,   waaraan Oledmirrortv BV zaken verkoopt en levert, alsmede waaraan Oledmirrortv BV in voorkomend geval ook diensten verricht etc.

            Overeenkomst: De overeenkomst tussen Oledmirrortv BV en koper.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Oledmirrortv BV en koper, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Oledmirrortv BV en koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Op eventuele vervolgopdrachten zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing.

2.2.      De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Oledmirrortv BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3.      Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4.      Eventuele inkoop-­ of andere voorwaarden van koper zijn niet van toepassing op alle overeenkomsten met Oledmirrortv BV.

2.5.      Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Oledmirrortv BV en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1.      Ieder door Oledmirrortv BV gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

3.2.      De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.

3.3.      Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door koper verstrekte informatie, waarbij Oledmirrortv mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.

3.4.      De overeenkomst tussen Oledmirrortv BV en koper komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:

  • hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door Oledmirrortv BV gedaan aanbod door koper uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
  • hetzij, indien een offerte wordt toegestuurd, op het moment waarop Oledmirrortv BV de aan koper toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende offerte heeft terug ontvangen;
  • hetzij, op het moment waarop Oledmirrortv BV op verzoek van koper met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt.
  • Oledmirrortv BV heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Oledmirrortv BV  kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Oledmirrortv BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip is totstandgekomen. Het bepaalde in artikel 4.2. is van belang.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1.      Oledmirrortv BV zal de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren.

4.2       De levertijd bedraagt circa 6 weken. De levertijd begint pas te lopen nadat de eerste betaling is ontvangen door Oledmirrortv.

4.3.      De door Oledmirrortv BV opgegeven termijnen zijn steeds richttermijnen en gelden niet als fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen verplicht Oledmirrortv BV niet tot enige schadevergoeding en geeft de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Oledmirrortv.

4.4.      In geval van niet tijdige levering dient Oledmirrortv BV in gebreke te worden gesteld door koper, alvorens in verzuim te kunnen geraken. Oledmirrortv BV is afhankelijk van de levering door haar leveranciers. Te late levering door haar leverancier levert geen grond voor verzuim op.

4.5       Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Oledmirrortv BV het recht bepaalde   werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.6.      De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Oledmirrortv BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Oledmirrortv BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Oledmirrortv BV zijn verstrekt, heeft Oledmirrortv BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

 

Artikel 5: Levering

5.1.      Levering geschiedt af fabriek van Oledmirrortv BV. Koper is zelf verantwoordelijk voor transport en verzekering van de goederen. De kosten hiervan komen voor rekening van koper tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.2.      Indien koper nadat de goederen klaarstaan afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Oledmirrortv BV  gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. Koper is in dit geval verplicht de eventuele restantbetaling onmiddellijk te voldoen.

 

Artikel 6: Prijs en kosten

6.1.      De prijs is exclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

6.2.      Oledmirrortv BV is gerechtigd tot verhoging van deze prijs, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

6.3.      Voorts is Oledmirrortv BV gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of andere kosten zijn gestegen.

 

Artikel 7: Betaling

7.1.      Een particuliere afnemer dient het volledige bedrag te voldoen bij het verstrekken van de opdracht. Een koper die een eerste bestelling plaatst dient het volledige bedrag te voldoen bij het verstrekken van de opdracht. Kopers buiten Nederland en/of België dienen het volledige bedrag te voldoen bij het verstrekken van de opdracht. Er wordt door Oledmirrortv BV een factuur gezonden. Overige afnemers in Nederland en België dienen 50% vermeerderd met alle BTW te voldoen bij het verstrekken van de opdracht en 50 % binnen 10 dagen na levering van de goederen. Betaling dient te geschieden op  een door Oledmirrortv BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder dat aftrek, korting of verrekening is toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2.      Indien koper in gebreke blijft met de betaling binnen de genoemde termijn dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente in Nederland. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend. Tevens is koper in geval van betalingsverzuim vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, die worden vastgesteld op 15% van het openstaande geldbedrag.

7.3.      In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Oledmirrortv  BV op de koper onmiddellijk opeisbaar.

7.5.      Oledmirrortv  BV is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan koper stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met Oledmirrortv gesloten overeenkomsten volledig is voldaan. Oledmirrortv is in dit geval ook gerechtigd volgende zaken uitsluitend onder rembours te verzenden.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1.      Alle door Oledmirrortv Bv geleverde zaken blijven eigendom van Oledmirrortv  BV totdat koper alle verplichtingen uit alle met Oledmirrortv BV gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van Oledmirrortv BV

8.2.      Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Natrekking is uitgesloten, aangezien alle geleverde zaken niet aard- en nagelvast gemonteerd worden.

8.3.      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Oledmirrortv zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

8.4.      Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings - en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

8.5.      Door Oledmirrortv BV geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. In geval van doorverkoop verplicht koper zich eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te leveren.

8.6.      Voor het geval dat Oledmirrortv BV zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Oledmirrortv BV of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Oledmirrortv BV zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

Artikel 9: Garantie

9.1.      Nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden, gaat de garantietermijn in. Koper heeft 2 jaar garantie op de TV of monitor. Oledmirrortv BV verstrekt uitsluitend dezelfde garantie als de fabrikant en slechts indien en voor zover de fabrikant vrijwillig bereid is aan Oledmirrortv BV te vergoeden hetgeen zij ingevolgde de garantiebepalingen van de fabrikant claimt.

9.2       Van garantie is uitgesloten: gebreken of schade te wijten aan normale slijtage, oneigenlijk gebruik, c.q. gebruik waarvoor de goederen niet geschikt zijn ofwel gebruik buiten de normale bedrijfsdoeleinden van koper. De garantie vervalt indien zonder medeweten van Oledmirrortv BV door koper en/of derden reparaties zijn uitgevoerd dan wel herstel- en/of verbeteringswerkzaamheden zijn gedaan of wel een poging daartoe.

 

Artikel 10: Onderzoek, reclames

10.1.    Klachten dienen door de koper binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Oledmirrortv BV. De klachtbrief dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Oledmirrortv BV in staat is adequaat te reageren.

10.2.    Indien een klacht gegrond is, is Oledmirrortv BV bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product of dienst opnieuw te leveren/verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde prijs te restitueren zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven.

10.3.    Indien de koper niet binnen de in artikel 10.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

10.4     Oledmirrortv BV heeft het recht om goederen te leveren die in geringe mate in kleur en/of dessin afwijken van het model, monster of voorbeeld.

 

 

Artikel 11: Vervaltermijn

11.1.    Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is de koper gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Oledmirrortv BV de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 10.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan Oledmirrortv BV  kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

           

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

12.1.    Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens Oledmirrortv BV voldoet, indien koper in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien koper surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van koper wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van koper wordt gelegd, dan wel indien koper onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft Oledmirrortv het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens koper op te schorten dan wel de overeenkomst met koper, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van Oledmirrortv BV, waaronder die tot schadevergoeding.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1.    Indien Oledmirrortv BV op grond van de wet aansprakelijk is voor enige schade dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.4.    Oledmirrortv BV is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door koper bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij de koper bewijst dat die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Oledmirrortv BV

13.7.    Oledmirrortv  BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 14: Vrijwaringen

14.1.    De koper vrijwaart Oledmirrortv BV voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14.2     Koper vrijwaart Oledmirrortv voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Oledmirrortv  BV uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Oledmirrortv BV daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 13 niet jegens de koper aansprakelijk is.

 

Artikel 15: Overmacht

15.1.    Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd  worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

15.2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Oledmirrortv BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Oledmirrortv BV niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Oledmirrortv worden daaronder begrepen. Evenals het niet tijdig leveren door een leverancier van Oledmirrortv. Indien koper een bepaald model heeft uitgezocht en deze niet meer leverbaar is, valt dit ook onder overmacht. Koper dient alsdan te kiezen uit vergelijkbare modellen. Oledmirrortv is niet aansprakelijk voor eventuele meerprijs of gewijzigde levertijd die hieruit voortvloeit.

15.3.    In geval van overmacht kan koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

15.4.    Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft koper het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze dienen aan Oledmirrortv BV te worden betaald met inachtneming van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

 

Artikel 17: Vindplaats

17.1.    Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en zijn gepubliceerd op de website van Oledmirrortv BV

 

 

 

                                                                                                                     

Questions or contact

If you have questions about Residential, Commercial, Hospitality or Marine or other products and options, please do not hesitate to contact us. We are happy to tell you more about the many possibilities of our products and are ready to convert your desire for a customized design into eye-catching reality. You can also contact us for the prices of our products.

You can call 0031- (0) 654 708556, send an e-mail to info@oledmirrortv.com, or use the contact form below. We will of course contact you as soon as possible.