ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN OLED MIRROR TV

 

Definities

 

Oled Mirror TV: Eenmanszaak handelend onder de naam en hierna te noemen Oled Mirror TV, statutair gevestigd te Odijk;

Opdrachtgever: Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt als opdrachtgever die partij welke vermeld wordt als geadresseerde op een prijsopgave, offerte en/of opdrachtbevestiging, diegene die als contractspartij genoemd wordt in een overeenkomst c.q. de partij waarmee Oled Mirror TV anderszins een overeenkomst sluit; voorts geldt als opdrachtgever degene die gebaat is bij de verkoop of plaatsing en/of bewerking van de door Oled Mirror TV geleverde of ter beschikking gestelde zaken en/of verrichte werkzaamheden. Indien de opdrachtgever tevens rechtspersoon is, zijn de leden van het bestuur hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit een met  Oled Mirror TV gesloten overeenkomst. Ondergeschikten: alle medewerkers van Oled Mirror TV welke niet vertegenwoordigingsbevoegd zijn.

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige voorwaarden van toepassing.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Oled Mirror TV eerst, indien zulks door Oled Mirror TV schriftelijk wordt bevestigd.

3. Deze voorwaarden treden in de plaats van en sluiten uit alle voorwaarden, welke door de opdrachtgever zijn of zullen worden gesteld.

  

Artikel 2 – Aanbiedingen

 1. Alle prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend, tenzij hierin een geldigheidsduur wordt vermeld.

2. Oled Mirror TV brengt, indien na het uitbrengen van een prijsopgave en/of offerte uiteindelijk geen overeenkomst tot stand komt, alle kosten welke zij heeft moeten maken in het kader van voornoemde offerte en/of prijsopgave in rekening aan de opdrachtgever.

 Artikel 3 – Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Oled Mirror TV en opdrachtgever wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip van verzending door Oled Mirror TV van een opdrachtbevestiging dan wel op het tijdstip waarop Oled Mirror TV een door de opdrachtgever voor akkoord getekende offerte, prijsopgave of overeenkomst

- welke een geldigheidsduur bevat die op het tijdstip van ontvangst door Oled Mirror TV niet is overschreden - ontvangt, dan wel op het tijdstip waarop een overeenkomst zowel door Oled Mirror TV als door opdrachtgever is getekend, dan wel op de datum waarop Oled Mirror TV bij contante verkoop of uit hoofde van verhuur de goederen ter beschikking heeft gesteld en feitelijk aan haar leveringsverplichting heeft voldaan.    

2. Alle overige overeenkomsten en later gemaakte aanvullende afspraken zijn voor Oled Mirror TV eerst bindend, indien en voor zover deze door Oled Mirror TV schriftelijk en uitdrukkelijk worden bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar maakt.

3. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten binden Oled Mirror TV niet, voor zover deze niet schriftelijk en uitdrukkelijk door Oled Mirror TV worden bevestigd.

 

Artikel 4 - Omvang van de activiteit c.q. overeenkomst

 1. De inhoud van een met Oled Mirror TV gesloten overeenkomst is beperkt tot hetgeen schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel tot hetgeen - al dan niet tegen contante betaling - door Oled Mirror TV feitelijk leverbaar is c.q. gepresteerd wordt.

2. Alle kosten welke voortvloeien uit wijzigingen in de overeenkomst, zijnde het gevolg van hetzij een aanvullende c.q. bijzondere opdracht door de opdrachtgever, hetzij een omstandigheid waarin de door de opdrachtgever verstrekte gegevens niet overeenstemmen met een eerdere opgave, worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht.

3. Oled Mirror TV behoudt zichzelf het recht voor om meer- en minderwerk te verrekenen met het door opdrachtgever verschuldigde eindbedrag.

 Artikel 5 – Leveringstermijnen

 1. Leveringstermijnen worden in de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging nader vastgelegd. Deze zijn voor  Oled Mirror TV slechts bindend onder voorbehoud van omstandigheden, waardoor de overeenkomst door Oled Mirror TV niet (tijdig) kan worden uitgevoerd.

2. Ingeval van een overschrijding komt Oled Mirror TV in overleg met de opdrachtgever een nieuwe termijn overeen c.q. wordt door opdrachtgever aan Oled Mirror TV  een zodanig uitstel verleend als noodzakelijk is voor het alsnog uitvoeren van de overeenkomst.

3. Overschrijding van enige overeengekomen termijn door Oled Mirror TV  ontslaat de opdrachtgever geenszins van diens verplichtingen welke voortvloeien uit de met Oled Mirror TV gesloten overeenkomst.

4. Levering in gedeelten is Oled Mirror TV immer toegestaan.

5. Indien een levering op afroep overeengekomen is, is Oled Mirror TV gerechtigd om ingeval van niet of niet-tijdige afroep de volledige levering aan de opdrachtgever te factureren en de goederen op te slaan. Indien gedurende 2 maanden na het sluiten van de overeenkomst geen afroep is gevolgd, kan ter zake door Oled Mirror TV aan opdrachtgever een opslagpercentage in rekening worden gebracht.

6. Door Oled Mirror TV gemaakte extra kosten, in verband met door opdrachtgever gewenste spoedlevering(en) en/of oplevering eerder dan bij overeenkomst voorzien, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7. Software wordt geacht definitief te zijn opgeleverd, indien zij geheel bedrijfsklaar ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld.

 Artikel 6 – Verzending

 1. Vanaf het moment van levering en/of terbeschikkingstelling, doch in ieder geval vanaf het moment waarop de goederen het bedrijf van Oled Mirror TV verlaten, komen deze goederen voor risico van opdrachtgever. Oled Mirror TV is niet gehouden de goederen voor eigen rekening te verzekeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. De kosten van verzending en transport komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 Artikel 7 – Reclame

 1. Eventuele reclames met betrekking tot door Oled Mirror TV geleverde goederen, verrichte werkzaamheden en/of opgestelde factuurbedragen dienen binnen 10 dagen na respectievelijk levering van de goederen, beëindiging van de werkzaamheden en/of verzending van de factuur middels een

aangetekend schrijven bij Oled Mirror TV te worden ingediend onder opgave van relevante feiten en omstandigheden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever ter zake geen rechten zal kunnen doen gelden en de betreffende facturen als onbetwist dienen te worden geacht.

2. Oled Mirror TV is slechts gehouden van een ingediende reclame kennis te nemen indien de opdrachtgever op het moment van indienen hiervan aan al zijn alsdan jegens Oled Mirror TV bestaande verplichtingen uit welke hoofde dan ook heeft voldaan.

3. Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de kwaliteit van door Oled Mirror TV geleverde zaken of verrichte werkzaamheden door Oled Mirror TV juist wordt bevonden, staat het aan  vrij om bij schade aan zaken - enkel na teruggave van de gebrekkige zaken - naar eigen keuze ofwel de tegenwaarde te vergoeden, ofwel - indien de zaken ondanks het gebrek voor het in de overeenkomst voorziene gebruik niet onbruikbaar zijn geworden

- de minderwaarde vergoeden, dan wel verbeteringswerkzaamheden uit te voeren. Opdrachtgever heeft geen recht op (verdere) schadevergoeding, vervolgschade daaronder begrepen. Mocht nakoming door Oled Mirror TV niet mogelijk zijn, dan is Oled Mirror TV niet aansprakelijk dan tot ten hoogste een bedrag gelijk aan de waarde van het geleverde.

4. Zaken welke bij Oled Mirror TV  worden afgehaald worden geacht door of namens de opdrachtgever te zijn gecontroleerd en aanvaard. Latere reclames te dier zake zullen niet in behandeling worden genomen. De opdrachtgever kan ter zake geen recht tot schadevergoeding of vervanging geldend maken.

5. Verbruikte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard door opdrachtgever. Deze kan dan ook ter zake geen rechten meer geldend maken.

6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van een met Oled Mirror TV gesloten overeenkomst op te schorten op grond van een door hem ingediende reclame.

7. Met betrekking tot gehuurde apparatuur dient een klacht onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan van de klacht, aan Oled Mirror TV te worden gemeld. Latere reclames te dier zake zullen niet in behandeling worden genomen. De opdrachtgever kan ter zake geen recht tot schadevergoeding of vervanging geldend maken.

 Artikel 8 – Prijzen

 1. Alle door  Oled Mirror TV gehanteerde prijzen zijn, voor zover niet anders is overeengekomen, netto prijzen. Deze zijn exclusief: - daarover verschuldigde betalingen, BTW-heffing, gemeentelijke leges en precariokosten, eventuele invoerrechten, taxen, tolrechten en/of andere lasten, al dan niet van overheidswege; - kosten voor verpakking en emballage.

2. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de prijzen en voorwaarden welke gelden op de dag van verzending c.q. terbeschikkingstelling van toepassing.

Indien externe omstandigheden, waaronder verhoging van het geldende BTW-tarief of andere heffingen, al dan niet van overheidswege, zulks noodzakelijk maken is Oled Mirror TV gerechtigd haar prijzen voor de te verrichten werkzaamheden en te leveren hoeveelheden te herzien, ook indien reeds een gedeelte van de overeenkomst door Oled Mirror TV is uitgevoerd. Een verhoging als in dit artikel omschreven geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, noch het recht op enigerlei schadevergoeding.

 Artikel 9 – Betaling

 1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding dient betaling te geschieden overeenkomstig door Oled Mirror TV bij offerte, opdrachtbevestiging, overeenkomst of anderszins vastgelegde betalings-) voorwaarden zoals afgedrukt op de ommezijde van haar facturen, onverminderd de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

2. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, ontvangt de opdrachtgever van Oled Mirror TV een betalingsschema. Voor elke verschuldigde betaling ontvangt de opdrachtgever een aparte factuur waarvan de betaling dient te geschieden binnen 10 werkdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn.

3. Indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn door Oled Mirror TV is ontvangen, is opdrachtgever aan Oled Mirror TV wettelijke handelsrente ex art. 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd, te berekenen met ingang van de dag van overschrijding van de betalingstermijn.

4. Oled Mirror TV is voorts gerechtigd - naast de hoofdsom en de wettelijke rente - van de opdrachtgever alle kosten - zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – veroorzaakt door niet-betaling van opdrachtgever te vorderen.

5. In gevallen waarin Oled Mirror TV optreedt als verhuurster wordt door opdrachtgever zijnde huurder de huurprijs vooraf voldaan. Tevens is opdrachtgever gehouden een waarborgsom te betalen, strekkende tot verhaal van kosten en schade aan apparatuur of transportmiddelen. Bij uitblijven van voornoemde schade zal de waarborgsom aan het einde van de huurovereenkomst in haar geheel door Oled Mirror TV aan opdrachtgever worden gerestitueerd.

6. Alle (deel)betalingen door of zijdens opdrachtgever gedaan zullen in mindering strekken op de oudste openstaande factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 Artikel 10 – Overmacht

1. De in artikel 5 genoemde leveringstermijnen worden verlengd met een periode gedurende welke Oled Mirror TV ingevolge overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

2. Van overmacht zijdens Oled Mirror TV is in ieder geval sprake, indien Oled Mirror TV na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer van overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie zowel bij Oled Mirror TV als bij derden waarvan  Oled Mirror TV de door haar benodigde goederen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, opslag of transport - al dan niet in eigen beheer - hieronder begrepen, en voorts voor alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Oled Mirror TV ontstaan.

3. Indien tengevolge van overmacht de nakoming van de overeenkomst door Oled Mirror TV  met meer dan 2 maanden vertraagd wordt, zijn zowel de opdrachtgever als Oled Mirror TV  bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft  Oled Mirror TV recht op vergoeding van reeds door haar gemaakte kosten.

 Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van geleverde software, hardware en goederen blijft bij Oled Mirror TV, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever is slechts gerechtigd tot eigen gebruik van software en is onbevoegd deze te vervreemden of onder welke titel dan ook aan derden af te staan of in gebruik te geven.

2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden over risico’s ter zake geleverde goederen en het overgaan daarvan op de opdrachtgever is bepaald, blijven geleverde goederen in eigendom van Oled Mirror TV totdat opdrachtgever het volledige bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende rente en kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld.

3. Indien bij Oled Mirror TV gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is Oled Mirror TV bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst uit te stellen totdat de opdrachtgever zekerheid voor betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Oled Mirror TV ten gevolge van deze vertraagde aflevering geleden schade. Opdrachtgever is niet bevoegd over de goederen op enigerlei wijze te beschikken voordat volledige betaling als hiervoor bedoeld door Oled Mirror TV heeft plaatsgevonden. De goederen mogen derhalve in geen geval worden vervreemd noch worden beleend, in pand worden gegeven of op welke wijze dan ook of onder welke titel dan ook uit het bedrijf c.q. uit de macht van opdrachtgever worden gebracht totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tegenover Oled Mirror TV heeft voldaan.

4. Indien de opdrachtgever niet nauwkeurig mocht hebben voldaan aan enigerlei verplichtingen jegens Oled Mirror TV  en voorts in geval van ontbinding der overeenkomst uit welke hoofde dan ook, is Oled Mirror TV  gerechtigd alle goederen, waarop het voorgaande eigendomsvoorbehoud rust zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen alsmede deze goederen, indien deze aan een ander goed zijn bevestigd, op eerste vordering te demonteren en terug te nemen terwijl de opdrachtgever verplicht zal zijn de goederen op eerste aanmaning franco aan Oled Mirror TV te retourneren, een en ander onverminderd het recht van Oled Mirror TV op volledige schadevergoeding.

  Artikel 12 – Geheimhoudingsplicht

 1. Het is opdrachtgever verboden om gedurende het bestaan van een met Oled Mirror TV gesloten overeenkomst alsmede na beëindiging daarvan op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect in welke vorm dan ook, enige mededeling te doen omtrent bedrijfsvoering of relaties van Oled Mirror TV, dan

wel door  Oled Mirror TV gebruikte specifieke kennis bij haar producten.

2. Bij overtreding door opdrachtgever van enige in dit artikel genoemde verplichting onze opdrachtgever is deze een direct opeisbare boete aan Oled Mirror TV (of haar relaties) verschuldigd ad € 5.000,-- per overtreding en ad € 500,-- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Oled Mirror TV of haar relaties tot het vorderen van vergoeding van alle ter zake geleden directe en/of indirecte schade, gederfde winst en wat dies meer zij. Compensatie c.q. verrekening met enige verplichting van Oled Mirror TV jegens de opdrachtgever is uitgesloten.

 Artikel 13 - Garanties en aansprakelijkheid

 1. Oled Mirror TV tracht op grond van de haar ter beschikking staande gegevens de opdrachtgever zo goed mogelijk voor te lichten omtrent haar producten.

Het verstrekken van mededelingen omtrent de eigenschappen of technische gegevens van een product brengt niet met zich mee, dat  Oled Mirror TV enigerlei garantie omtrent het product afgeeft. Er is uitsluitend sprake van een garantie c.q. een garantietermijn indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

2. Een door Oled Mirror TV verstrekte garantie blijft beperkt tot herstel of vervanging van de geleverde zaken dan wel verbetering van de verrichte werkzaamheden, één en ander ter keuze van Oled Mirror TV.

Oled Mirror TV verstrekt uitsluitend dezelfde garantie als de fabrikant en slechts indien en voor zover de fabrikant vrijwillig bereid is aan Oled Mirror TV  te vergoeden hetgeen zij ingevolge de garantiebepalingen van de fabrikant claimt. Oled Mirror TV heeft het recht een eventuele schadeclaim op de fabrikant aan haar opdrachtgever over te dragen. Deze is alsdan gehouden aan zodanige overdracht zijn medewerking te verlenen.

3. Van een eventueel door Oled Mirror TV afgegeven garantie is uitgesloten: gebreken of schade te wijten aan normale slijtage, oneigenlijk gebruik c.q. gebruik waarvoor de goederen niet geschikt zijn ofwel gebruik buiten de normale bedrijfsdoeleinden en omstandigheden van de opdrachtgever, bedieningsfouten of ingrepen van derden, die zonder uitdrukkelijke toestemming van Oled Mirror TV werden uitgevoerd. Voorts vervalt de garantie indien zonder medeweten van Oled Mirror TV door derde(n) zaken zijn geleverd of reparaties zijn uitgevoerd in verband met een door Oled Mirror TV gedane (hernieuwde) levering, alsmede met door Oled Mirror TV verrichte herstel en/of verbeteringwerkzaamheden, ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.

4. Ten aanzien van de geschiktheid van haar producten voor de door de opdrachtgever vooropgestelde doeleinden verstrekt Oled Mirror TV geen garantie.

Evenmin is zij ter zake aansprakelijk, tenzij voornoemde geschiktheid door Oled Mirror TV vooraf uitdrukkelijk is bevestigd. Opdrachtgever is verplicht de geschiktheid van de zaken voor zijn specifieke doeleinden zelf te onderzoeken. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade welke mocht ontstaan bij of tengevolge van het gebruik van de goederen wordt uitgesloten.

5. Oled Mirror TV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten, schade en interesten die ontstaan zijn als direct of indirect gevolg van: -overmacht, zoals eerder in deze voorwaarden omschreven;

handelen of nalaten zijdens de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld, noch voor door of namens opdrachtgever gegeven voorschriften noch voor enigerlei omstandigheid buiten wil of toedoen van Oled Mirror TV waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt belemmerd, vertraagd of anderszins verstoord.

6. In geval van een aan Oled Mirror TV toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Oled Mirror TV slechts aansprakelijk voor herstel, vervanging van geleverde goederen c.q. prestaties dan wel voor vergoeding van de achtergebleven prestaties. Iedere verdere aansprakelijkheid of enige andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, vervolgschade of schade wegens gederfde winst en/of omzet. Oled Mirror TV  is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens of wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van ondeugdelijke medewerking, informatie van materialen door de opdrachtgever en schade wegens door Oled Mirror TV gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van enige schriftelijke overeenkomst vormt.

7. Oled Mirror TV  is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies van goederen van opdrachtgever of derden die zij onder zich heeft.

8. Voorts is opdrachtgever zijnde huurder aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het foutief of onoordeelkundig gebruik, hetzij door huurder, hetzij door derden, gedurende de huurovereenkomst.

 

Artikel 14 - Industriële eigendom en intellectuele eigendomsrechten

1 Oled Mirror TV behoudt alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door haar vervaardigde modellen, tekeningen, schetsen, software, producten, ontwerpen, foto’s en wat dies meer zij.  Oled Mirror TV verleent de opdrachtgever slechts het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door haar geleverde zaken.

2. Het is de opdrachtgever verboden door Oled Mirror TV vervaardigde of verstrekte zaken zoals onder sub 1 omschreven - zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Oled Mirror TV  - te kopiëren, aan derden ter inzage c.q. in gebruik te geven dan wel anders dan voor eigen nut te gebruiken.

 Artikel 15 – Exhonoratie

Oled Mirror TV sluit alle schade, waarvan geen enkele uitgezonderd, uit die voortvloeit uit onoordeelkundig gebruik of misbruik van de door Oled Mirror TV geleverde goederen.In alle gevallen, waarvan geen enkele uitgezonderd, sluit Oled Mirror TV  aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade uit.

 Artikel 16 – Ontbinding

 1. In geval van niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk voldoen aan verplichtingen, welke voor opdrachtgever uit een met Oled Mirror TV  gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, aanvrage daartoe, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever,

dan wel bij overname daarvan door derden, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. Oled Mirror TV is alsdan gerechtigd de tussen haar en opdrachtgever bestaande overeenkomsten voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd

zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten alsmede van de opdrachtgever onmiddellijke betaling te eisen voor de reeds verrichte werkzaamheden c.q. geleverde goederen alsmede vergoeding van schade, kosten en interesten, daaronder begrepen de door Oled Mirror TV gederfde winst. Deze bepaling geldt onverminderd het recht van Oled Mirror TV om haar eigendomsvoorbehoud te effectueren.

2. Opdrachtgever machtigt Oled Mirror TV onherroepelijk alle ruimten te betreden waarin zich enige aan haar in eigendom toebehorende goederen bevinden teneinde deze weer in haar bezit te stellen.

 Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle voorwaarden, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Oled Mirror TV en haar opdrachtgevers is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, gerezen tussen Oled Mirror TV en haar opdrachtgevers, waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze algemene voorwaarden, het innen van openstaande vorderingen en wat dies meer zij, zullen bij uitsluiting worden beoordeeld en beslecht door de rechter te Utrecht in Nederland.

 

Odijk, 1 Juni 2018

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 60416580

Interested? We are too!

Heeft u vragen over onze Oled monitoren, Mirrors, Coloured Glass, Smart Retail Mirrors, Hospitality Mirrors of andere producten en opties, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij vertellen u graag meer over de vele mogelijkheden van onze producten en staan klaar om uw maatwerk-wensen om te zetten in oogstrelende realiteit. Ook voor de prijzen van onze producten kunt u contact met ons opnemen. U kunt bellen naar 0031- (0) 654 708556, mailen naar info@oledmirrortv.com, of gebruik maken van onderstaand contactformulier.                               Wij zullen uiteraard zo snel mogelijk contact met u opnemen.